Hafstad vidaregåande skule/Elev og føresett/Eksamen/Eksamensplan/Eksamen Hafstad vgs

Eksamen ved Hafstad vgs

1. Eksamensordningar

Vg1 medium og kommunikasjon (studieførebuande) PDF document ODT document

Vg2 Medium og kommunikasjon (yrkesfagleg)

Vg3 Medium og kommunikasjon (yrkesfagleg) PDF document ODT document

Vg1 Studiespesialisering PDF document ODT document

Vg2 Studiespesialisering

Vg3 Studiespesialisering PDF document ODT document

Vg1 Studiespesialisering med formgjevingsfag Vg1 KDA

Vg2 Studiespesialisering med formgjevingsfag PDF document ODT document

Vg3 Studiespesialisering med formgjevingsfag PDF document ODT document

Praktisk eksamen på formgjevingsfag PDF document ODT document

Påbygging til generell studiekompetanse PDF document ODT document

2. Eksamensplan våren 2018

a) Sentralt gitt eksamen

Trykk her for å sjå planen for skriftleg eksamen våren 2018

b) Munnleg eksamen

Sjå plan for avslutning av skuleåret i Fronter (klar i mai)

3. Vurderingsrettleingar

Det er laga vurderingsrettleiingar i dei fleste faga med sentralt gitt eksamen i Kunnskapsløftet. Vurderingsrettleiingane til sentralt gitt eksamen finn du her.

4. Eksamensinformasjon før Eksamensdagen

Vg1 Studiespesialisering PDF document ODT document

Vg1 Kunst, design og arkitektur PDF document ODT document

Vg1 Medium og kommunikasjon PDF document ODT document

Vg2 Medium og kommunikasjon PDF document ODT document

Vg2 Studiespesialisering PDF document ODT document

Vg2 Studiepesialisering med formgjevingsfag PDF document ODT document

Vg3 Studiespesialisering PDF document ODT document

Vg3 Studiespesialisering med formgjevingsfag PDF document ODT document

Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse PDF document ODT document

5. Anna viktig informasjon

Reglement for eksaminandar

Reglement for eksaminandar (utdrag)

Klageforskrifta 

Klageforskrifta (utdrag) PDF document ODT document

Korleis klagar du?

Skjema - klage på vurdering PDF document ODT document

Ny, særskild og utsett eksamen m.m.

Kva skjer viss det blir oppdaga at du har hjelpemiddel som ikkje er tillatne under eksamen?Må du endre Feide-passordet ditt?

6. Eksamensdagen

Mal for svarark Hafstad vgs PDF document ODT document

PC-rettleiing

PGS-rettleiing

Todelt eksamen (realfag)

7. Video med eksamensinformasjon

Informasjon til elevar og privatistar i eksamenslokalet

Tips ein ven Skriv ut