Hafstad vidaregåande skule/Elev og føresett/Reglar og rutinar/Fråvær

Fråværsreglement for dei vidaregåande skulane i Vestland

Orden og åtferdsreglement for Vestland fylkeskommune

Førebels fråværsreglement ved vidaregåande skular

Regelen om at elevane slepp å gå til fastlegen for dokumentasjon er utvida til å gjelde ut året. 

Elevane ved Høyanger vgs må skrive eigenmelding ved fråvær.  Er eleven under 18 år må føresette signere skjemaet.

Eigemeldingsskjema