Eksamensgjennomføring

Her finn du informasjon om lokal eksamensplan, praktiske opplysningar, tilrettelegging og gjennomføring av eksamen ved Hafstad vgs

1. Viktig informasjon

Reglement og retningslinjer for skriftleg eksamen

Klageforskrifta 

Klageforskrifta (utdrag)

Korleis klagar du?

Skjema - klage på vurdering

Kva skjer viss det blir oppdaga at du har hjelpemiddel som ikkje er tillatne under eksamen?

Ny, særskild og utsett eksamen m.m.

Må du endre feidepassordet ditt?

2. Eksamensdagen

Mal for svarark Hafstad vgs

PGS-rettleiing

Todelt eksamen (realfag)

3. Lokalt gitt eksamen

  • Eksamensdato vert fastlagt av fylkeskommunen
  • Eksamensoppgåvene vert utarbeidde lokalt
  • Oppgåvene vert sensurert lokalt

Utdanningsdirektoratet sine reglar for lokalt gitt eksamen.

4. Sentralt gitt eksamen

  • Eksamensdato er fastlagt av Udir.
  • Eksamensoppgåvene er utarbeidde av Udir.
  • Oppgåvene har sentral sensur

Utdanningsdirektoratet (Udir) sine sider for gjennomføring av skriftleg eksamen.

5. Privatisteksamen

Her på Vestland fylkeskommune si nettside finn du informasjon om privatisteksamen

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål angåande eksamen? Ta kontakt med Inger Karin eller Margunn

Inger Karin Oppedal

avdelingsleiar
Inger Karin, kvadratisk.jpg

Margunn Brede

seniorrådgjevar
Margunn, utsnitt.jpg