Hafstad vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevmedverknad/Elevråd og elevstyre
XX4

Elevstyre og elevråd ved Hafstad vgs

Eit aktivt elevråd er eit gode for ein kvar skule, men det føreset at elevrådet er rett samansett. Difor er det viktig at dei elevane som er med i elevrådet er aktive, engasjerte og motiverte. Eit slik utgangspunkt gjev større høve for elevane til å forme skulekvardagen, og dermed auke både trivsel og læring.

Opplæringslova seier noko om formålet med elevrådsarbeid:

 

§ 11-6 Elevråd

Ved kvar vidaregåande skule skal det vere eit elevråd med minst ein medlem for kvar tjuande elev. Elevrådet blir valt ved skriftleg røysting.

Elevrådet er ikkje i lova gjeve avgjerdskompetanse i skulesamfunnet, men kan uttale seg om alle saker som gjeld skulen. Elevrådet skal blant anna arbeide for læringsmiljø, arbeidsforholda og velferdsinteressene til elevane.

 

Elevstyret (2019 - 2020)

Leiar: Odd Bjarte Ringstad, 3STA

Nestleiar:

Sekretær: Henrik Solheim, 3STD

Eva Marie By Vikøren, 3MKA,

Tuva Bueie Dalin, 2STB

Synnøve Kårstad Skaar, 2STC

 

Elevrådet (2019 - 2020)

Leiar: Eva Marie By Vikøren, 3MKA

Nestleiar:

Sekretær: Daniel Wie Bruås, 3STD