Hafstad vidaregåande skule/Om oss/Prosjekt og satsingar/Internasjonalisering
Internasjonalisering x

Internasjonale samarbeid og prosjekt ved Hafstad vgs

Her kan du finne informasjon om internasjonale prosjekt ved Hafstad vgs.

Hafstad vgs har i skuleåret 2016-18 fått støtte til Erasmus+ programmet, der elevar frå skulen vår samarbeider på tvers med skular i Frankrike, Sverige, og Spania.

Gjensidig inspirasjon og samarbeid

Internasjonalt Erasmus+ prosjekt og utveksling til Hafstad vgs., med elevar og lærarar frå Spania, Sverige og Frankrike.

-Vi er her for å lære oss om entreprenørskap og samarbeid med andre land. Eg ville vere med for opplevinga, og sjå korleis andre jobbar og dele kunnskap, seier svenske Felicia. Ho var ein av 17 elevar som besøkte Hafstad vgs i november 2017.

Tekst: Tobias Dyregrov, Ole Johnny Devik

Veka 12.-18 november var Hafstad vidaregåande skule vert for den tredje utvekslinga mellom dei fire skulane, Hafstad vgs. (Førde, Norge), Bell-Lloc (Gironia, Spania), Sven Eriksonsgymnasiet (Borås, Sverige) og Lycee Richelieu (Paris, Frankrike). Prosjektet, som er støtta av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) og Erasmus+ programmet, har det litt krevjande namnet: "Internasjonalt entreprenørskap med nye metodar". Det handlar om å lære elevane om å drive si eiga bedrift. Kvar av landa har sine eigne fagfelt, der Hafstad vgs. står for mediekunnskap og digitale ferdigheiter.

Glede og fagleg innhald.jpg

GLEDE: Første kvelden var brukt til sosialt samvære og aktivitetar som skulle bryte ned kulturelle og sosiale barrierer (bilete over til venstre). FAGLEG INNHALD: (til høgre)Medieelevane på Hafstad vgs. var mentor for gjestene. Kvar av nasjonane måtte lage ein reklamefilm som skulle lokke turistar til Norge.

-Hafstad er ein annan type skule. Vi kjem frå ein skule som er meir nøye på tid og rom, noko som gjere det lite fleksibelt, seier Anna Grudeen, som er lærar ved Sven Eriksonsgymnaiset i Borås, Sverige. Ho legg til at det er meir samarbeid mellom lærarane her på Hafstad vgs.

Sjå elevane i samspel på utveksling til Hafstad: Eramsus + mobility 2017 Hafstad vgs

Gruppebilete x.jpg

GRUPPEBILETE UNDER BREEN: Elevane og lærarane frå Spania, Sverige, Frankrike og Norge samla ved inngangen til Bøyabreen, Fjærland. Foto: Ole Johnny Devik

Nye metodar og kompetanse

Tema for samlinga i Norge var digital marknadsføring, entreprenørskap og filmproduksjon. Gjennom ei veke skulle elevane og lærarane frå dei fire landa jobbe saman og dele kunnskap. Dette fekk dei med eksterne forelesarar frå Mediebruket, Intin og Ungt Entreprenørskap. I tillegg var det intern mediefagleg, språkleg og entreprenørskapleg undervisning på Hafstad vgs. Tilsaman vart det ei lærerik veke med mange workshops og foredrag. Elevane måtte sjølve finne løysingar innan kommunikasjon, marknadsføring, filmproduksjon og entreprenørskap.

Utvekslinga til Førde er den tredje i eit toårig prosjekt. Frå før har elevane på Hafstad vgs. vore til Girona i Spania og lært om kreative metodar, og fått med seg foredrag av internasjonale bedrift- og organisasjonsleiarar. Dei har også vore i Sverige og deltatt på entreprenørskapsmesse, og fått opplæring i moderne salsteknikk. Totalt har over hundre elevar berre på Hafstad, vore engasjert i samarbeid mellom skulane, sjølv om berre eit titals elevar har fått moglegheit til å reise.

Viktig å vere sosiale
-Pizzaen var god og leikane var morosame, og alle elevane var vennlege, sa ein av dei spanske  elevane om den første kvelden på skulen, der det sosiale var det viktigaste.

Lærar Anna Grudeen meiner Førde er ein vakker plass. Det har vore kjempesosialt, og vi har vore på innandørs volleyball - og spelt internasjonal fotballturnering.

-Fint å møte alle elevane, og snakke med andre kulturar og lære korleis dei oppfører seg når dei går på skulen. Veldig mange vennskap er laga. God pizza og godt selskap - og ein kjekk tilstelning. Slik oppsummerer ein av dei norske elevane den sosiale og kulturelle delen av utvekslinga.

Til våren går den siste turen i prosjektet til Paris, der tema vert import og torghandel.

Språkfagleg møte

Eitt av høgdepunkta for språkfaga var å få besøk av franske elevar i fransk-klassane for vidarekomne, og presentasjon for spansk-klassane på spansk. Ironisk nok var ingen av dei besøkande elevane spansktalande, då dei kom frå Catalonia som har sit eige språk. Dei franske elevane, som hadde spansk undervisning var alle - naturleg nok - frå Frankrike. 

Eva Marie By Vikøren, som går i 1MKA, var ein av elevane som delte fransktimar med dei franske elevane. Begge landa presenterte sine land på fransk.
-Eg synast det var veldig kjekt at vi kunne snakke med studentane og stille dei spørsmål, og presentasjonane var veldig bra, legg ho til.

Elles var alle presentasjonar denne veka, av både lærarar og elevar, samt all undervisning og gruppearbeid, på engelsk. Dei norske elevane i alle klassar kommuniserte såleis på andre språk enn norsk gjennom heile prosjektet. 

Frå Fjærland til Paris
Møtet med Vestlandsnaturen sette sine spor blant dei gjestane. Spesielt etter dagen med filming og opplevingar i Fjærland.

- Eg må ta med familien min og ta ein ferietur tilbake til Fjærland og Vestlandet, sa Anna Grudeen frå Sverige, som også likte seg i Sunnfjord.

-Førde er kjempeflott, skikkeleg vakkert. Eg vil kome tilbake med familien, helst på sommaren, og køyre på dei smale vegane. Slikt har vi ikkje i Sverige.

Felicia frå Sven Eriksonsgymnasiet hadde lite kjennskap til Norge før ho kom til Førde og kontrasten til heimlandet er stor.

- Vi kjem frå ein by med 100.000 innbyggarar. Eg har vore på Norway Cup, og visste at det var mykje fjell her.


Til våren blir det ny utveksling.

18.-24. mars 2018 reiser ein delegasjon med norske elevar frå Hafstad vgs til Paris, der dei møter dei andre elevane som var på besøk i Førde. Forventningane til neste utveksling i Paris er store, og elevane som har vorte plukka ut til å delta har mykje å glede seg til:

- Lista er lagt høgt for utvekslinga i Paris, oppsummerte Joan Talo mot slutten av utvekslinga. Han er prosjektleiar for den spanske samarbeidspartnaren.

Hafstad vgs, og medielinja i Sunnfjord har jobba internasjonalt sidan 2012, men ulike prosjekt.

Workshop som faktisk er workshop x.jpg

WORKSHOP: To av dagane var satt av til workshop og foredrag av m.a. Mediebruket, Intin og Ungt Entreprenørskap. Elevane lagde modellar, jobba med teori kring bedriftsetablering og innovasjon. Foto: Ole Johnny Devik

Prosjektleiarane x.jpg

PROSJEKTLEIARARANE: Lærarane frå Norge, Sverige, Spania og Frankrike, samla ved trappene på Hafstad vgs., siste kvelden før heimreise. I midten Ole Johnny Devik, prosjektleiar for den norske parten ved Hafstad vgs.

Workshop 2 x.jpg

WORKSHOP DIGITAL MARKNADSFØRING: Mediebruket, gjestane og enkelte elevar i vg2 medium og kommunikasjon hadde ein heil dag med tema digital marknadsføring og branding.

Turist og opplæring x.jpg

TURIST OG OPPLÆRING: Dei franske lærarane lærte om miljø og norsk kultur på Bremuseet i Fjærland.

Artikkel under: Tekst: Ole Johnny Devik

Sverige 12.-18. mars 2017

12.-18. mars deltek Hafstad vgs. med elevar frå 1mka og 2mka på den andre av fire mobilitetar (utvekslingar) i Erasmus+ programmet.

Reisemålet er Borås, aust for Gøteborg, og partnerskulen Sven Eriksonsgymnaiset er vert for samlinga. Dette er den skulen i Sverige med flest ungdomsbedrifter (50 stk.) - sjølv om det er ein rein studiespesialiserande/førebuande skule. (http://www.boras.se/svenerikson​) Over ei veke skal elevane lære om foretningsmodellering, delta på ei av sør-Sverige sine største messer for ungdomsbedrifter i Åhåga senter *) i regi Ungt Entreprenørskap Sverige, og lære seg å bli meir kjend med elevane frå Frankrike, Spania og Sverige. 

Samarbeidsspråket er engelsk, og elevane skal lære seg planlegging, presentasjon, internasjonalt samarbeid og andre verdiar knytt til tema. Siste dagen skal medieelevane besøke eit stort mediedesignselskap og produsere ein film for Erasmus+ ang. det å utarbeide og produsere logo til sine ungdomsbedrifter. Elevane har også med ein språklærar som skal delta i samarbeid med Nordiske språklærarar på skulen - for felles fagleg utvikling.

Erasmus Schedule March 2017.jpg

Spania 13. - 19. november 2016

13. - 19. november reiste to lærarar (Maria Stubhaug og Geir Skagen) og 6 elevar til Girona i Spania. Føremålet med reisa var eit samarbeidsmøte med workshop og erfaringsutveksling med elevar frå Spania, Frankrike og Sverige. Les meir om opplegget i ei sak skriven av Firda.

Hafstad VGS Internasjonal Workshop Foto Geir Skagen.jpg

Over: Workshops i Spania. Foto: Geir Skagen

Elevar frå Hafstad vgs deltek i workshop i Spania

Over: Workshop i Spania. Foto: Maria Stubhaug

Elevar frå Hafstad vgs utanfor Sagrada Familia

Over: Elevane ved Sagrada Familia i Spania. Foto: Geir Skagen

Tekst: Ole Johnny. Foto: Privat

Ny pris for internasjonalt samarbeid
Internasjonalt samarbeid har stått på timeplanen på Hafstad vgs skuleåret 2015-16. I veke 17 vart den spanske ungdomsbedrifta SOS Elder kåra til beste bedrift innan internasjonalt samarbeid i landstevlinga i Madrid. Dei vann tidlegare i vår den regionale messa i Sør-Spania.

 

Bedrifta har arbeid i lag med medieklassen 2mka og RAW media UB på Hafstad vgs. gjennom skuleåret. Medieklassen har lage design til logo og merkevare. Grete Roska i 2mka har stått for logodesign, og har levert mange utkast til elevane i Spania som hadde ei vanskeleg oppgåve i å velge den dei meinte best representerte selskapet sitt.

Grete Roska Logo.jpg

Over: Logo over: Cred RAW Media frå klasse 2mka

Elevane frå begge nasjonane har hatt fleire Skype-møter gjennom året der dei har utveksla idear og blitt kjent med kvarandre sitt arbeid. Forretningsideen til bedrifta er ein app som skal hjelpe eldre med å finne fram dersom dei går seg bort, m.m.

Lærar Joan Taló (t.v.) ved skulen Bell-lloc del Pla i Girona (Spania) jobber med økonomifag og praktisk entreprenørskap (Ungt Entreprenørskap og EwB) ) og har ei lang rekke med nasjonale og internasjonale prisar bak seg. Fleire i lag med Hafstad vgs., sist for verdas beste samarbeidsbedrift i fjor.

Målet for dei to skulane er å jobbe saman på fleire prosjekt i framtida, så kanskje vert det fleire samarbeidsprisar? Lokal kontaktperson for samarbeidet er medielærar Ole Johnny Devik.

Internasjonal pris Privat foto 2.jpg

Elevar på messe i Riga, våren 2015

I slutten av mars reiste tre elevar frå medielinja på Hafstad Vgs til Riga i Latvia. Der skulle dei stå på stand i lag med elevar frå Spania.

Tekst: Liv Einemo, 2mka

Mediaelevane Raymond Aardalsbakke, Marie Vefring og Jostein Vedvik representerte bedrifta si Raw Media UB, og var der også for å lage film frå entrepenørskapsmessa Riga International Student Company Festival.

MK elevar i Riga.jpg

PÅ STAND I RIGA: Lærar Joan Taló ved Bell-lloc del Pla i Spania (til venstre) i lag med sine to elevar og (f.h.) Raymond, Marie og Jostein frå Hafstad vgs. Pressefoto

– Ei gruppe frå klassen har i løpet av skuleåret hatt eit internasjonalt samarbeid med elevbedrifta Wirbasing frå Spania. Vi har vore ansvarlege for marknadsføring, samt litt produktdesign, fortel Raymond. 59 bedrifter frå 12 ulike land i Europa tok del i messa som var arrangert av Enterprise Without Borders. Alle bedriftene har tidlegare vore gjennom ei innleiande runde som tok dei vidare til denne messa i Latvia.

– Det var veldig spennande og lærerikt å møte elevbedrifta frå Spania, som me har kommunisert med over internett i heile vinter, seier reiseleiar Jostein Vedvik. Turen hadde dei sjølv tent inn ved å jobbe med ulike filmprosjekt, samt ved å søke midlar frå NHO Sogn og Fjordane (Ungt Entreprenørskap). Dei tre er no godt inne i ferdigstillinga av ein film, som viser korleis det er å vere på ei slik messe. RAW media var i fjor nominert til eit av verdas fire beste internasjonale samarbeid, og dette er ei vidareføring av denne typen samarbeid.

Meir informasjon: Den internasjonale festivalen i Riga: http://iscflatvia.com/en/home Ungdomsbedrifta RAW media sine nettsider: http://www.rawub.com/

Elevar ved Hafstad vgs på oppdrag i Frankrike, våren 2015

Dei siste åra har det vore mogleg gjennom midlar frå Leonardo Da Vinci-prosjektet, å sende elevar og lærlingar utanlands med utplassering i tre månadar, for å få arbeidserfaring innan sine fagområde. Elevar/lærlingar frå Hotell og Matfag, Byggfag, Helsearbeidsfag, IKT og TIP har fått utplassering og arbeidserfaring frå land som bla. England, Frankrike, Tyskland, Spania, Danmark, Tsjekkia og Latvia.

I haust tok Roger Kløvtveit, rådgjevar ved Opplæringsavdelinga i Sogn og Fjordane fylkeskommune, kontakt med Hafstad vgs. Han la fram eit tilbod om eit spennande samarbeidsprosjekt mellom Opplæringsavdelinga og elevar og lærarar på Medium og kommunikasjon.

MK elevar i Frankrike 1.jpg

Årsaka til at Kløvtveit tok kontakt med Medium og kommunikasjon på Hafstad vgs, var eit ønskje om å få utforme ein informasjonsfilm (og eventuelt anna profileringsmateriell) som synleggjer og informerer om ungdom i fylket som får lærlingplass og arbeidserfaring i utlandet.

Kløvtveit såg føre seg at MK-elevar kunne lage ein film med fokus på tre fasar: a) Før elevane/lærlingane reiser utanlands. b) Intervju og dokumentering av opphaldet medan elevane/lærlingane i utlandet, og c) Oppsummering og refleksjon etter opphaldet i utlandet (fagleg utvikling og læringsutbytte, og om kva opphaldet har betydd for elevane/lærlingane m.m.)

Ungdomsbedrifta på VG2, Raw Media UB tok på seg dette oppdraget, saman med lærarane Espen Nyttingnes og Ole Johnny Devik.

Elevane frå ungdomsbedrifta som blei plukka ut til å arbeide med film og dokumentasjon i utlandet, var Martine Lundekvam, Josef Benoni Ness og Eirik Johnsen. Turen blei organisert med først ei veke i Frankrike, og deretter ei veke i Danmark. Dei reiste til La Rochelle i Frankrike 7. mars, saman med Devik. I heile veke 11 har dei tre elevane frå 2mka arbeidd med å dokumentere opphaldet til norske elevar som har si læretid innan restaurant og matfag på ein fransk skule.

MK elevar i Frankrike 2.jpg

Sundag 15. mars reiste dei vidare til København for å følgje Bygg og anleggselevar si læretid i Danmark. Espen Nyttingnes (lærar i film) følgjer elevane til Danmark.

Vi er spente på å få høyre korleis elevane våre har hatt det medan dei har vore ute på oppdrag, og ikkje minst spente på å få sjå bilete, filmar og ferdig materiell etter at dei kjem tilbake. Vi er sikre på at prosjektet vil være svært lærerikt for dei involverte elevane, og er stolte over jobben dei gjer – og for tilliten som Opplæringsavdelinga har synt oss gjennom dette oppdraget.

Tekst: Mona Fossdal. Foto: Ole Johnny Devik

Reiser utanlands for å lage reklamefilm

Tekst av Elias Engevik (henta frå: nrk.no, 12.02.2015)

MK elevar i Frankrike 3.jpg

Over: Martine Lundekvam og Eirik Johnsen frå 2mka. Foto: Espen Nyttingnes

FØRDE (NRK): Elevbedrifta frå Hafstad vidaregåande skule skal ut i verda for å filme lærlingar. Filmen skal lokke fleire til å ta lærlingtida i europeiske land.

– Eg synst dette er utruleg kjekt, det er noko litt anna enn det vanlege vi gjer på medielinja. Det er ein enorm moglegheit for å lære, samtidig som å oppleve andre plassar. Det fortel ein engasjert elev, Martine Haugen Lundekvam, som er prosjektleiar for filmen.

Sogn og Fjordane fylkeskommune har bestemd seg for å satse meir på utveksling av lærlingar i fylket med andre europeiske lærlingar.

For å lokke elevar til å ta lærlingtida i utlandet, vart elevbedrifta «RAW media» spurd om å dokumentere utvekslingsprosjektet.

I mars skal tre elevar og ein lærar reise til både Frankrike og Danmark for å følge lærlingar som har praksis der. Elevane skal jobbe som eit filmteam, og kjem til å intervjue og filme det lærlingane gjer.

– Vi er godt i gang med forarbeidet, vi har filma ein lærling i Sogndal. I mars reiser vi eit filmteam til Frankrike for å følge tre kokkelærlingar der. I Danmark skal vi følge lærlingar i byggbransjen. Det er veldig kjekt å få jobbe slik, smiler Lundekvam.

Lærar ved medielinja på Hafstad, Ole Johnny Devik har trua på at elevane lærer noko meir gjennom slike prosjekt og å jobbe i ei elevbedrift.

– Elevane lærer seg å produsere medieprodukt for ekte kundar, i staden for oss lærarar som mottakar, forklarer Devik.

RAW media vart starta av elevar for tre år sidan, og leverer tenester som foto, film og grafiske produkt. Etter kvart har bedrifta vunne fleire prisar på ulike messer for entreprenørskap, og fått eit godt rykte.

– Vi har gjort det bra nasjonalt og internasjonalt med filmprosjekt, store kundar har brukt oss, så vi har nok fått eit godt rykte, meiner Devik.

Samarbeid med skulen St. Theresa i Uganda

I desember 2014 fekk Hafstad vgs besøk frå Uganda. Tre lærarar (Rhoda, Janemary og Geoffery) og tre elevar frå skulen St. Theresa var i Sunnfjord i ei veke. Ole Johnny Devik hadde regien for opplegget denne veka. Besøket var ei vidareføring av eit internasjonalt samarbeidprosjekt som programområda Medium og kommunikasjon og Formgjevingsfag starta opp med forrige skuleår på avd. Jølster. Det blei utveksling av erfaringar frå ulike kulturar, og gjestane fekk blant anna med seg arrangement som konsert, museumsbesøk, besøk på ulike skular, i tillegg til å delta aktivt i undervisning på både MK og SF. Den siste dagen blei avslutta med ein hyggeleg julelunch på Sunnfjord hotel, der gjestane våre, rektor, og involverte lærarar var med.

Uganda besøk hos SF Førdehuset.jpg

Over: Besøk frå ein skule i Uganda. Her ser vi faglærar i formgjevingsfag Wenche Steinsvik til venstre.

Uganda besøk hos SF elevar og med rektor.jpg

Over til venstre: Ein elev frå klasse 3sfa fortel om oppgåver i formgjevingsfag. Til høgre: Rektor Grethe Øren saman med gjestane frå Uganda

Uganda besøk på kunstmuseum.jpg

Over: Gjestane våre frå Uganda er med på besøksrunde i kunstmuseet i Førde

«Students and teachers from St. Theresa Girls’ S.S in Masindi Uganda visited Hafstad vgs in western Norway this week. Among many different activities they had a guided tour on the local art museum learning about art and design from our teacher Wenche of the arts and design education class». Tekst og bilete: Ole Johnny Devik

Her er også ein film som blei laga om gjestane våre frå Uganda: http://www.firda.no/tv/3-D25F6381.html

Kontakt

Anette svhv4.jpg

Anette Drage

Opplæringsleiar for språk og samfunnsfag

Anette.Drage@vlfk.no

57 63 75 08 / 992 33 686

Mona svhv 5.jpg

Mona Fossdal

Opplæringsleiar for medium og kommunikasjon, og for kunst, design og arkitektur

mona.fossdal@vlfk.no

57 63 75 71 / 959 67 738