Hafstad vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevmedverknad/Skulemiljøutval
XX3 copy

Skulemiljøutval

Skulemiljøutvalet skal medverke til at skulen, dei tilsette og elevane tar aktivt del i arbeidet for å skape eit godt skulemiljø.

Skulemiljøutvalet ved Hafstad vidaregåande skule har følgjande samansetning:

  • 4 elevrepresentantar
  • 2 representantar frå dei tilsette
  • rektor

Elevrepresentantane skal vere i fleirtal i utvalet. Dei skal fremje saker som vedkjem elevane sitt fysiske og psykososiale miljø, og vere med og gje råd og innspel i saker som skuleleiinga skal ta avgjerd i.

Elevrådet og rektor melder saker til skulemiljøutvalet. Eksempel på saker er organisering av skulekvardagen, open skule, ulike arrangement, oppfølging av elevundersøkinga etc. Skulemiljøutvalet kan melde saker til skuleutvalet og folkehelsegruppa.

Skulemiljø

Handlingsplan for trivsel og eit trygt og godt læringsmiljø