Hafstad vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevtenester/Støtte og rådgjeving/Spesialpedagogikk
Ingressbilete særskilt tilrettelegging1

Spesialpedagogikk / tilpassa opplæring

Rådgjevar for tilpassa opplæring
 
Rådgjevar for tilpassa opplæring på Hafstad vgs er Ellrun Aarseth, og det er ho som har ansvaret for å organisere og samordne den tilpassa opplæringa på Hafstad vgs.
 
Spes_ped_ kordinator - Ellrun - Foto - Amalie Larsen Ovrid 06.jpg
 
Ellrun, Enny Aarseth, rådgjevar for tilpassa opplæring ved Hafstad vgs. Foto: Amalie Larsen Ovrid
 

Arbeidsoppgåvene for rådgjevar for tilpassa opplæring er mellom anna:
* Organisere den tilpassa opplæringa
* Halde kontakt med føresette
* Vere kontaktperson for elevassistentar
* Vere leiar for spes.ped.teamet/teamet for tilpassa opplæring
* Ha oversikt over spesiell tilrettelegging ved prøver, og informere om dette
* Samarbeide med ungdomsskular, PPT og andre i hjelpeapparatet

Tilrettelegging på prøver
Dersom du har behov for spesiell tilrettelegging i samband med prøver og eksamen, må du søkje skulen om dette. 
Slik spesiell tilrettelegging kan vere : 
* Forlenga tid
* Kombinasjon skriftleg/munnleg prøve
* Opplesing av oppgåva og forklaring av vanskelege ord og uttrykk
* Munnleg høyring
* Eige rom/mindre gruppe

Søknaden for tilrettelegging ved prøver og eksamen må vedleggast dokumentasjon, og leverast til rådgjevar for tilpassa opplæring Ellrun Aarseth. (NB: Viss du ikkje får opne søknadsskjemaet, så prøv med ein annan nettlesar - til dømes Explorer).

Søknadsfrist: så tidleg som mogeleg i skuleåret.

Informasjon til lærarar

Her finn du informasjon om datoar, organisering m.m. Spes.ped 2016-2017, informasjon til lærarar.pdf